Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene verkoopvoorwaarden regelen alle relaties tussen

LRPS bvba met maatschappelijke zetel gevestigd te rue Joseph Mathieu, 37A in Limal – 1300, België (btw-nummer 890219082), hierna ‘LRPS’ genoemd, en

elke natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de website met als webadres ‘https://verticook.com’, hierna ‘de Koper’ genoemd.

Artikel 1 – Definities

De volgende termen hebben de hieronder vermelde betekenis:

Website: de website die toegankelijk is via het webadres ‘https://verticook.com’.

Facturatiedatum: datum die vermeld wordt op de aankoopfactuur.

Ontvangstdatum: datum waarop de Koper, of een derde die werd aangeduid door de Koper en die niet de transporteur is, de goederen fysiek in ontvangst neemt of, in voorkomend geval als het om een bestelling met meerdere leveringen gaat, de laatste levering van de bestelling fysiek in ontvangst neemt.
– In geval van levering door een transporteur zal de Ontvangstdatum de datum zijn die aangegeven wordt op het ontvangstdocument dat bij de levering door de transporteur door de Koper wordt ondertekend.
– Als de bestelling ter plaatse wordt opgehaald, zal de Ontvangstdatum identiek zijn aan de Facturatiedatum.

Artikel 2 – Onderwerp

Elke bestelling die op de Website geplaatst wordt, veronderstelt de voorafgaande aanvaarding zonder voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden. Het feit dat de gebruiker het vakje: ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik aanvaard deze’ aanvinkt, betekent dus dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij deze aanvaardt.

Door een bestelling te plaatsen, attesteert de Koper dat hij/zij een meerderjarige natuurlijke persoon, en dus geen handelaar, is die handelt voor zijn persoonlijke behoeften. Hij erkent de volledige capaciteit te hebben om een verbintenis aan te gaan uit hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden wanneer hij transacties uitvoert op de Website.

De interacties tussen LRPS en de Koper die niet via de Website gerealiseerd worden, zullen in het Frans of het Engels plaatsvinden.

LRPS behoudt zich de mogelijkheid voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De geldende algemene verkoopvoorwaarden zijn deze die op de datum van de bestelling door de Koper van toepassing zijn.

Alle voorgaande updates van de algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op de Website, evenals de data waarop ze werden geüpdatet.

De Koper kan deze algemene verkoopvoorwaarden (en alle voorgaande updates) afdrukken, net als alle berichten die hij via e-mail heeft ontvangen in het kader van zijn bestelling.

De datum van de laatste update van de Algemene verkoopvoorwaarden is 27 februari 2018.

Artikel 3 – Eigenschappen van de aangeboden producten

De aangeboden producten zijn de producten die op de Website staan, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

De foto’s zijn zo getrouw mogelijk maar zijn geen garantie voor een perfecte gelijkenis met het aangeboden product, onder andere wat de kleuren betreft.

De op de Website aangeboden producten en diensten voldoen aan de Belgische wetgeving en aan de normen die in België van toepassing zijn (met name EN 1860-1).

Artikel 4 – Tarieven

De prijzen op de Website zijn prijzen in euro incl. btw rekening houdende met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging van het btw-tarief zal doorgerekend kunnen worden op de prijs van de producten en diensten.

De tarieven voor een levering in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie (bijvoorbeeld Zwitserland) omvatten noch invoertaksen noch andere taksen (bijvoorbeeld btw) die in dat land eventueel van toepassing zijn. Deze rechten en taksen zijn volledig ten laste van de Koper.

LRPS behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij het echter wel duidelijk is dat de prijs die op de dag van de bestelling op de Website wordt vermeld, wel degelijk de enige prijs is die van toepassing zal zijn op de koper.

Artikel 5 – Bestellingen

De Koper die een product wenst aan te kopen, moet verplicht een bestelling plaatsen via de Website.

De informatie die door de Koper wordt doorgegeven bij het plaatsen van de bestelling (o.a. naam, leveringsadres, GPS coördinaten, e-mailadres, telefoonnummer) is bindend. LRPS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een eventuele foute invoer bij het plaatsen van de bestelling ertoe zou leiden dat de levering niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt.
LRPS bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de Koper op het e-mailadres dat deze laatste heeft opgegeven. De verkoop wordt pas afgesloten vanaf de datum van deze bevestiging.

LRPS behoudt zich het recht voor elke bestelling van een Koper te annuleren indien er tussen beide partijen een geschil zou zijn betreffende de betaling van een vorige bestelling.

Alle verstrekte gegevens en de bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties.

Bij bestelling van een artikel dat eventueel niet beschikbaar zou zijn, behoudt LRPS zich het recht voor om de bestelling te annuleren, op voorwaarde dat de Koper hiervan verwittigd wordt en terugbetaald wordt. Als er meerdere producten worden besteld, en één van deze producten uiteindelijk niet beschikbaar is, dan zal LRPS de Koper ervan op de hoogte brengen dat het onbeschikbare artikel niet zal kunnen worden verzonden. De rest van de bestelling zal verwerkt en naar de klant verzonden worden binnen de termijnen die op de Website worden aangegeven. De Koper kan er ook voor kiezen om de volledige bestelling te annuleren, op voorwaarde dat hij/zij LRPS daarvan op de hoogte brengt.

Artikel 6 – Betaling

Het bevestigen van een bestelling impliceert voor de Koper de plicht om de prijs te betalen die op de door LRPS aan de Koper gerichte bestelbevestiging wordt aangegeven. De prijs van de producten moet op de dag van de effectieve bestelling cash betaald worden.
De betalingen zullen worden uitgevoerd op één van de volgende betalingswijzen:
-via overschrijving (offline):
– Rekeningnummer: IBAN: BE59 6511 5801 5026 – BIC: KEYTBEBB
– Rekeninghouder: LRPS bvba
– Adres van de rekeninghouder: Rue Joseph Mathieu, 37A, 1300 Wavre – BELGIË
– Adres van de bank: Keytrade Bank, Vorstlaan 100, 1170 – Brussel, België
-via bankkaart (online): via het beveiligde systeem dat op de Website wordt aangeboden.
-cash (offline), indien de Koper de bestelling zelf ter plaatse ophaalt in plaats van ze te laten leveren.

Zodra de betaling is ontvangen, zal LRPS een e-mail sturen naar de Koper met de factuur waarop het btw-bedrag afzonderlijk wordt vermeld, en met de mogelijkheid voor de Koper om deze factuur af te drukken.

Artikel 7 – Levering

Alle aangekochte artikels worden niet-gemonteerd geleverd.

LRPS behoudt zich het recht voor om voor de levering een andere transporteur te kiezen dan diegene die tijdens het bestelproces op de Website aan de Koper wordt voorgesteld.

De leveringstarieven die op de Website worden vermeld, hebben alleen betrekking op nationale grondgebieden op het continent (inclusief Groot-Brittannië), met uitzondering van de nationale grondgebieden op de eilanden. De Koper moet een specifieke offerte aanvragen voor elke levering op een eiland.

De producten zullen worden geleverd op het adres dat tijdens het bestelproces wordt opgegeven.

De leveringstermijn die wordt aangegeven op de Website en in de e-mail betreffende het leveringsproces ter informatie van de Koper, is slechts indicatief. Deze termijn is echter representatief op basis van de ervaring van LRPS met zijn transportpartners.

Als de leveringstermijn langer is dan 30 kalenderdagen na de Facturatiedatum, kan de verkoopovereenkomst worden opgezegd door de Koper en zal LRPS binnen de vijftien werkdagen alle bedragen terugbetalen die de Koper in het kader van zijn/haar bestelling aan LRPS heeft gestort.

LRPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraagde levering die uitsluitend te wijten is aan een onbeschikbaarheid van de Koper na meerdere voorstellen tot afspraak te hebben gedaan.

Eventuele vertragingen geven de Koper niet het recht om schadevergoedingen of interesten op te eisen.

Artikel 8 – Overdracht van de eigendom en van het risico

De volledige eigendom van de verkochte goederen wordt op de Facturatiedatum aan de Koper overgedragen.

Het risico op verlies of beschadiging van de verkochte goederen wordt op de Ontvangstdatum aan de Koper overgedragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Koper bij de ontvangst van het goed

Bij de levering of de ophaling van het goed moet de Koper (of een derde die door de Koper wordt aangeduid en niet de transporteur is) verplicht de staat van de verpakking (zonder ze te openen of uit te pakken) controleren en enige zichtbare schade vaststellen. Hij zal de schade noteren op het document dat hij op vraag van de transporteur ondertekent als ontvangstbewijs, en zal dit onmiddellijk via e-mail aan LRPS signaleren.

De Koper (of een derde die door de Koper wordt aangeduid en niet de transporteur is) zal per e-mail aan LRPS alle verborgen en onzichtbare schade, met andere woorden alle schade die niet kon worden vastgesteld vóór het openen van de verpakking, signaleren en dit binnen een termijn van vijf kalenderdagen van de Ontvangstdatum zodat LRPS een schadegeval kan aangeven bij de transporteur. In voorkomend geval moeten de beschadigde koopwaren door de Koper in hun originele verpakking worden bewaard tot na de afhandeling van het schadegeval. Deze procedure is noodzakelijk om de transporteur de kans te geven om de beschadigde koopwaren terug op te halen ter controle.

Artikel 10 – Garanties

Overeenkomstig de Belgische wetgeving (artikels 1641 en volgende van het Wetboek) beschikt de Koper voor alle goederen die op de Website worden aangekocht over een wettelijke garantie tegen alle non-conformiteiten en tegen alle verborgen gebreken en dit voor een periode van twee jaar vanaf de ontvangstdatum.

Deze garantie dekt alleen de non-conformiteiten en verborgen gebreken die bestonden op het moment van de levering van de goederen. Gebreken of schade die te wijten zijn aan een slecht gebruik, slecht onderhoud of een gebruik dat onaangepast is of indruist tegen de voorschriften van LRPS, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, verwaarlozing of slijtage, worden niet gedekt door de garantie.

Om de garantie in te roepen moet de Koper de factuur kunnen voorleggen die hem per e-mail werd toegestuurd.

Alle klachten, vervangings-, onderhouds- of terugbetalingsaanvragen met betrekking tot de garantie moeten via een schrijven per post worden verstuurd op het hieronder vermelde adres.

LRPS verbindt zich ertoe op aanvraag van de Koper reserveonderdelen van de verkochte goederen aan te bieden op de Website tot vijf jaar na de Facturatiedatum.

Artikel 11 – Herroeping

De Koper heeft het recht af te zien van de overeenkomst zonder een motief op te geven, op voorwaarde dat hij LRPS vóór het vervallen van de herroepingstermijn op de hoogte brengt van de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

De herroepingstermijn vervalt veertien dagen na de Ontvangstdatum.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper LRPS in kennis stellen van zijn besluit tot herroeping van deze overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld, aangetekend schrijven via de post of e-mail). De Koper kan het herroepingsformulier gebruiken dat gedownload kan worden op de Website of hieronder wordt bijgevoegd, maar dat is niet verplicht.

Artikel 12 – Verplichtingen van LRPS in geval van herroeping

LRPS zal alle betalingen dat het ontvangen heeft vanwege de Koper terugbetalen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de kosten van de levering op het adres van de Koper, zonder overdreven vertraging en in elk geval binnen de veertien dagen na de datum waarop LRPS in kennis werd gesteld van de beslissing van de Koper om overeenkomstig artikel 11 af te zien van de overeenkomst.

LRPS voert de terugbetaling uit via hetzelfde betalingsmiddel als gebruikt werd door de Koper voor de initiële transactie, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Koper voor een ander betalingsmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Koper.

LRPS kan de terugbetaling uitstellen tot LRPS het goed ontvangt of tot de Koper een bewijs van verzending van het goed heeft bezorgd, waarbij de weerhouden datum de eerste datum van deze feiten is.

Artikel 13 – Verplichtingen van de Koper in geval van herroeping

De Koper moet het (de) nieuwe goed (goederen) in zijn originele verpakking, volledig intact, terugsturen of teruggeven, vergezeld van alle eventuele toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie, naar het onderstaande adres en dit zonder overdreven vertraging en, in elk geval, ten laatste 14 dagen nadat de Koper zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst heeft meegedeeld. Deze termijn wordt als nageleefd beschouwd als de Koper het goed wel degelijk heeft teruggestuurd voordat de termijn van veertien dagen verstreken was.

De Koper zal de directe kosten voor de verzending van het goed voor zijn rekening nemen.

In het kader van de uitoefening van zijn herroepingsrecht kan de Koper het gekochte goed manipuleren (bijvoorbeeld het monteren, inspecteren en het uitproberen), in die mate dat deze manipulaties nodig zijn om de aard, de eigenschappen en de goede werking ervan vast te stellen, en op voorwaarde dat deze manipulaties geen enkele verbranding van eender welke brandstof impliceren. In geval van waardevermindering van de goederen wordt de verantwoordelijkheid van de koper alleen aangewend als de waardevermindering het gevolg is van andere manipulaties.

Artikel 14 – Verplichtingen van de Koper in geval van terugzending of verlies van het goed

De Koper verbindt zich ertoe gratis alle acties te ondernemen die nodig zijn om het goed terug te sturen, wat er ook de oorzaak of de aanleiding van is (bijvoorbeeld herroeping door de Koper, non-conformiteit van het goed, onredelijke leveringstermijn) en dit volgens de instructies van LRPS. Het kan bijvoorbeeld gaan om het brengen van de goederen naar een afhaalpunt van de transporteur of naar een postkantoor.

In geval van verlies van het goed door de transporteur, zal LRPS alle door de Koper betaalde sommen terugbetalen of het verloren goed vervangen. De Koper verbindt zich ertoe verklaringen af te leggen zodat LRPS actie kan ondernemen jegens de transporteur met als doel vergoed te worden voor het verloren goed, zoals bijvoorbeeld een verklaring van niet-ontvangst of van eigendomsoverdracht aan LRPS.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

LRPS wordt in het online verkoopproces alleen gehouden aan een middelenverbintenis. Het zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet door de bezoekers, zoals het verlies van gegevens, indringing, virus, dienstonderbreking, of andere onvrijwillige problemen.

De Website bevat links of verwijzingen naar andere websites. LRPS heeft geen enkel zeggenschap over deze websites en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of hun kenmerken, noch voor enige andere vorm van schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

LRPS kan controle houden over de rubrieken van de Website waarin de gebruikers berichten kunnen sturen. LRPS is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van deze berichten.

LRPS behoudt zich het recht voor om gegevens die door de gebruiker naar de Website werden gestuurd, te verwijderen als deze onverenigbaar zijn met het maatschappelijke doel van LRPS.

LRPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van eender welke aard, zowel materiële als immateriële schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verkochte goederen.

De aansprakelijkheid van LRPS zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

LRPS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade, ongevallen, brandwonden of branden die zouden voortvloeien uit het gebruik van de verkochte goederen.

Artikel 16 – Overmacht

LRPS moet zich niet aan zijn plichten houden als er zich een geval van overmacht voordoet. In dit geval kan LRPS zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief beëindigen.

Een geval van overmacht is elke omstandigheid die zich voordoet buiten de wil of de macht van LRPS en die de nakoming van zijn verplichtingen volledig of gedeeltelijk belemmert. Het gaat onder andere om staking, brand, verstoring van de activiteit, energievoorziening, een (telecommunicatie-) netwerk, een verbinding of een communicatiesysteem, onbeschikbaarheid van de Website op een bepaald moment, of vertraagde levering of gewoon geen levering door onderaannemers of andere derden waarop LRPS een beroep doet.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom en persoonsgegevens

Alle elementen van de Website zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van LRPS.

Niemand heeft het recht om elementen van de Website, ongeacht of het om software, visuals of geluidsbestanden gaat, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw te verspreiden of te gebruiken.

De gegevens van persoonlijke aard zijn de gegevens die de Koper vrijwillig invoert bij het plaatsen van zijn bestelling of het aanmaken van zijn account op de Website.

Het enige gegeven dat automatisch wordt verzameld door LRPS, is het IP-adres (adres van de computer).

De Koper verbindt zich ertoe zijn oprechte persoonsgegevens op te geven. LRPS neemt alle passende maatregelen om het risico op verlies, teloorgang of misbruik van de verzamelde gegevens te beperken.

LRPS verbindt zich ertoe geen andere acties te ondernemen met betrekking tot de persoonsgegevens van de Koper dan de acties die door de Koper zijn toegelaten en hieronder worden gespecifieerd:

De Koper geeft LRPS de toestemming
– om zijn persoonsgegevens te bewaren en deze te gebruiken voor zover deze nodig zijn voor de verwerking van de bestellingen van de Koper,
– om zijn persoonsgegevens te gebruiken om statistieken te genereren en deze statistieken te gebruiken voor het beheer van de Website,
– om deze persoonsgegevens te verspreiden onder de bedrijven waarmee LRPS (of zijn leveranciers) samenwerkt, voor zover een dergelijke verspreiding nodig is voor de verwerking van de bestelling van de Koper (bijvoorbeeld een verspreiding aan een door LRPS gemandateerde transporteur of aan een bedrijf dat belast wordt met de beveiligde inning van de betalingen voor LRPS).

Artikel 18 – Geschillenregeling

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Alleen de Franse versie van deze algemene voorwaarden zal geldig zijn, ondanks het bestaan van vertalingen in andere talen op de Website.

Bij problemen met de toepassing van deze overeenkomst, kan de Koper, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen, een minnelijke oplossing zoeken, met name met behulp van: een beroepsvereniging van de sector, een consumentenvereniging of eender welk ander adviesorgaan van zijn keuze. De klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij de goede trouw altijd wordt verondersteld aanwezig te zijn bij degene die de moeite doet om zijn situaties uiteen te zetten. In geval van een geschil zal de Koper zich prioritair richten tot LRPS om een minnelijke oplossing te bekomen. Indien dat niet lukt, is alleen de Handelsrechtbank van Brussel bevoegd, welke ook de aanvaarde plaats van levering en betalingsmethode zijn.

Artikel 19 – Contactadres

Het contactadres van LRPS is:
LRPS bvba
37A, rue Joseph Mathieu
1300 LIMAL – België
E-mailadres: info@verticook.com
Telefoon: +32 475 77 99 04

Artikel 20 – Vrijwaringsclausule

Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze overeenkomst nietig zou blijken of worden, dan zal dat geen invloed hebben op de rest van de overeenkomst.
Het (de) nietige artikel(s) moet (moeten) vervangen worden door niet-nietige formuleringen die de zin van het (de) oorspronkelijke artikel(s) zo dicht mogelijk benaderen.

 

Herroepingsformulier

Ter attentie van LRPS bvba, rue Joseph Mathieu, 37A in Limal – 1300, België (btw-nummer 890219082);

Ik/Wij (1) stel/stellen (1) u via dit schrijven in kennis van mijn/onze (1) herroeping van deze overeenkomst betreffende de verkoop van de onderstaande goederen:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Besteld op (1): __________________ /ontvangen op (1): _________________

Naam van de Koper(s): _______________________________

Adres van de Koper(s): _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Handtekening van de Koper(s) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier):

________________________________________________________________________

Datum: __________________________

(1) Schrappen wat niet past.